Mediacje

MEDIACJA

Mediacja, czyli jak skutecznie rozwiązywać spory, bez udziału sądu

Sądy są przeciążone, sprawy potrafią ciągnąć się latami, a sam proces kosztuje uczestników nie tylko dużo nerwów, ale i pieniędzy. Czy zostaje nam pogodzić się z taką rzeczywistością? Nie, wiele spraw można rozwiązać na drodze mediacji.

Na czym polega mediacja, czyli pozasądowe rozwiązywanie sporów

Mediacja to sposób na znalezienie rozwiązania, które jest satysfakcjonujące dla obydwu stron sporu. To rozmowa, która odbywa się poza sądem, na neutralnym gruncie, z udziałem bezstronnego mediatora, i daje szansę na znalezienie skutecznego rozwiązania. Mediacja pozwala też na nadanie formy prawnej naszemu porozumieniu.

Jaka jest rola mediatora?

Mediator to osoba wspierająca komunikację i pomagająca dojść do porozumienia. Nie udziela porad prawnych, ale pomaga wypracować kompromis. Do tego krok po kroku przeprowadzi nas przez procedurę mediacji.

Czy mediacja zastąpi sprawę w sądzie?

Mediacja pozasądowa to procedura uregulowana przepisami prawa cywilnego, która może zastąpić postępowanie w sądzie.  Podczas mediacji zwaśnione strony tworzą oficjalny dokument porozumienia — ugodę mediacyjną. Potem wystarczy, żeby takie porozumienie zostało zatwierdzone przez sąd.

W jakich sprawach szczególnie warto skorzystać z mediacji?

 • W sprawach rodzinnych, kiedy lepsze dla dobra dzieci i innych członków rodziny jest wspólne ustalenie rozwiązań niż pozostawienie decyzji sądowi.
 • W sprawach gospodarczych i finansowych, kiedy szczególnie liczy się czas.
 • Zawsze kiedy po obydwu stronach widać chęć porozumienia i szybkiego rozwiązania konfliktu

Przykładowa lista spraw, które można rozwiązać dzięki mediacji:

 • kontakty z dziećmi i opieka nad nimi;
 • ugoda alimentacyjna 500+;
 • rozwód;
 • podziału majątku po rozwodzie;
 • podziału majątku spadkowego;
 • sprawy gospodarcze o zapłatę;
 • rozliczenia majątku spółek rodzinnych;
 • odszkodowanie za wypadki drogowe i wypadki przy pracy;
 • sprawy konsumenckie;
 • kredyty indeksowane w stosunku do franka szwajcarskiego;
 • sprawy karne;
 • sprawy administracyjne i budowlane.
mediacja

Koszty mediacji

Mediacja to rozwiązanie mniej stresujące, szybsze, a do tego tańsze niż postępowanie w sądzie. Zachęcam do zapoznania się z porównaniem kosztów mediacyjnych i sądowych. W tym przypadku wartość przedmiotu sporu wynosi 50 000 złotych.

Porównanie kosztów postępowania sądowego i mediacyjnego – na przykładzie sprawy o prawa majątkowe o wartości 50 000 PLN

SĄD

MEDIATOR

Wartość przedmiotu sporu: 50.000 PLN
 • 6.117 PLN
 • Przy założeniu, że wpis sądowy – 5% wartości przedmiotu sporu = 2.500 PLN
 • koszty zastępstwa procesowego – 3.600 PLN (przy wartości przedmiotu sporu do 50.000 PLN)
 • opłata skarbowa – 17 PLN
 • 910,20 PLN (740 PLN + VAT)
 • Przy założeniu, że wynagrodzenie mediatora – 1% wartości przedmiotu sporu = 500 PLN
 • mediacja zakończy się wciągu 3 posiedzeń
 • koszty wynajmu pomieszczenia: ok. 70 PLN za jedno posiedzenie – 3 x 70 PLN = 210 PLN
 • koszty korespondencji około 30 PLN
 • łącznie około 500 PLN + 210 PLN + 30 PLN = 740 PLN + VAT = 910,20 PLN
Wynik sprawy
 • wygrana strona – zwrot kosztów procesu
 • przegrana strona – koszty procesu 6.117 PLN(przy wartości przedmiotu sporu do 50.000PLN)
 • obie strony wygrywają, gdyż zawierają między sobą ugodę
 • zwyczajowo koszty mediacji są dzielone między obie strony mediacji, tzn. że koszt mediacji dla każdej ze stron wyniesie w tym przypadku 455,10 PLN ( 910,20 PLN/2)
 • dodatkowo sąd zwróci stronie pozwanej całą wartość wpisu sądowego (jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy) lub 3/4 wartości wpisu sądowego (tj. 3/4 x 2 500 PLN = 1875 PLN)

Opracowano na podstawie stanu prawnego aktualnego na lipiec 2017 r. Koszty postępowania mediacyjnego mogą różnić się w zależności od miasta ze względu m.in. na różnicę w kosztach wynajmu pomieszczeń. Ponadto ilość spotkań mediacyjnych jest uzależniona od woli i chęci stron co do porozumienia się i zakończenia sporu ugodowo.

Istotne informacje dotyczące mediacji w sprawach cywilnychkarnych (źródło: ms.gov.pl)

Mediacja cennik

Koszty mediacji na podstawie umowy (pozasądowych)

Koszt mediacji pozasądowych obejmuje:

 • Opłatę rejestracyjną 
 • Opłatę za mediację (zależną od ilości godzin)
 1. Cena mediacji zależy od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, ilości spotkań i liczby uczestników. 
 2. Zwyczajowo strony ponoszą koszty mediacji po połowie. 
 3. Istnieje  możliwość innego podziału kosztów, np.  jedna ze stron może opłacić całość

Opłata rejestracyjna – 100,00 zł

Opłata rejestracyjna pobierana jest niezależnie od rodzaju sprawy. Pokrywa koszty administracyjne oraz zaproszenie na mediację drugiej strony (mailowo, telefonicznie lub listownie). Opłata wstępna jest bezzwrotna i nie zależy od zgody drugiej strony na mediację.

Strona lub strony składające wniosek o przeprowadzenie mediacji mają obowiązek wpłacić opłatę rejestracyjną na rachunek bankowy w mBanku: 35114020040000360275527551

W przypadku braku opłaty rejestracyjnej mediator nie przystąpi do prowadzenia mediacji.

Opłata za mediację

Strony regulują opłatę za mediację przed pierwszym spotkaniem przelewem na rachunek bankowy w mBanku: 35114020040000360275527551.

tytuł przelewu: „opłata za mediację, imię i nazwisko”. 

 1. W przypadku zgody mediatora istnieje możliwość zapłaty gotówką,  bezpośrednio na spotkaniu 
 2. Przy płatności przelewem (zgodnie z cennikiem mediacji) strony są zobowiązane do przedstawienia potwierdzenia przelewu. 
 3. Wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków nie zależą od wyniku sprawy. Są pobierane również w przypadku, kiedy któraś ze stron odstąpi od mediacji.
Spotkanie indywidualne: każda rozpoczęta godzina spotkania 150 zł
Mediacje/ spotkanie informacyjne wspólne: każda rozpoczęta godzina spotkania 100 zł/ strona konfliktu
Mediacje on-line: każda rozpoczęta godzina 100 zł/ strona konfliktu
Spotkanie indywidualne on-line: każda rozpoczęta godzina 130 zł
Mediacja w sprawie ustalenia kontaktów z dzieckiem. 600 zł
Mediacja w sprawie rodzicielskiego planu wychowawczego (ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, kontakty z dzieckiem, wysokość świadczeń alimentacyjnych) 800zł
Mediacja w sprawie miejsca zamieszkania dziecka. 300 zł
Porozumienie w sprawie warunków rozwodu/bez podziału majątku (wraz z rodzicielskim planem wychowawczym) 1000 zł
Ugoda w sprawie cywilnej bez wartości przedmiotu sporu 800 zł
W pozostałych sprawach opłata ustalana będzie indywidualnie jednak nie mniej niż:

 1. Opłata uzależniona jest od rodzaju sprawy. Cena obejmuje od 1 do 3 posiedzeń mediacyjnych.
 2. Opłata dzielona jest pomiędzy strony konfliktu.
 3. Powyżej trzech posiedzeń — każda rozpoczęta godzina spotkania 100 zł/ strona konfliktu.
400 zł

Opłaty za mediację w sprawach majątkowych z określoną wartością przedmiotu sporu:

Koszty obejmują:

 •  do 2 posiedzeń mediacyjnych w sprawach o wartość poniżej 50.000 zł;
 •  do 4 posiedzeń w sprawach o wartość  50.000 — 2.000.000 zł
 • do 10 posiedzeń w sprawach powyżej 2.000.000 zł. 

do 1500 zł – 300 zł

powyżej 1500 zł do 5000 zł – 450 zł

powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 900 zł

powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 1.800 zł

powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 2.700 zł

powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 5.400 zł

powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 7.500 zł

powyżej 5 000 000 zł – 12.500 zł.

Dodatkowe posiedzenia mediacyjne płatne wg opłat za mediację w sprawach niemajątkowych.

Koszty mediacji sądowych (Sprawy wszczęte na podstawie skierowania sądu).

Koszty mediacji w sprawach cywilnych wszczętych na podstawie skierowania sądu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r.

Określona wartość sporu

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi:

 • 1% wartości przedmiotu sporu, 
 • jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

Nieokreślona wartość sporu i sprawy o prawa niemajątkowe

W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi:

 •  za pierwsze posiedzenie 150 złotych, 
 • za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Koszty dodatkowe:

Podlegają zwrotowi udokumentowane i niezbędne koszty mediatora poniesione w związku z prowadzenie mediacji tj.:

 • przejazdów – na warunkach określonych w przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikowi sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
 • wynajmu pomieszczenia do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;
 • korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.

Jeśli strony  nie przystąpią do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

W przypadku rezerwacji terminu i niestawiennictwa.

 W przypadku mediacji umownych:

 • strony mają obowiązek zapłacić kwotę 100 zł oraz pokryć wydatki poniesione przez mediatora (koszty dojazdu, wynajmu pomieszczeń, etc.)

 W przypadku mediacji sądowych:

 • strony pokrywają zwrot wydatków mediatora w wysokości nieprzekraczającej 70 zł.

Spotkanie informacyjne

Spotkanie poświęcone na omówienie zasad mediacji, określenie przedmiotu sporu, ustalenie sposobu płatności, podpisanie umowy o mediację. Spotkanie trwa 1h.

Posiedzenie mediacyjne

Posiedzenie mediacyjne oznacza: spotkanie indywidualne, spotkanie wspólne lub posiedzenie on-line. 

Rozmowy telefoniczne

Rozmowy telefoniczne dotyczące kwestii merytorycznych (a nie organizacyjnych) traktowane są jak posiedzenie mediacyjne.

Pierwsze posiedzenie mediacyjne

W zależności od ustaleń ze stronami, pierwsze posiedzenie mediacyjne odbywa się indywidualnie z każdą ze stron lub wspólnie.

Czas trwania posiedzenia mediacyjnego

Czas trwania jednego posiedzenia mediacyjnego to 1 godzina. Każda kolejna rozpoczęta godzina mediacji traktowana jest jako kolejne posiedzenie mediacyjne. 

Istnieje możliwość zaplanowania kilku posiedzeń jednego dnia np.

: posiedzenia indywidualne z każdą ze stron, a następnie spotkanie wspólne.

Zaświadczenie o zgłoszeniu do mediacji

Mediator wydaje zaświadczenie dopiero po nawiązaniu kontaktu z drugą stroną i otrzymaniu od niej zgody lub odmowy na mediację.

Nasza lokalizacja

Kancelaria Adwokacka  Mediacyjna
Joanna Popławska-Skorupka

ul. Glebowa 63
95-200 Pabianice,

tel. kom.  606 743 402

e-mail: adwokat@poplawska-skorupka.home.pl
Nr rachunku bankowego mBank: 35 1140 2004 0000 3602 7552 7551

Godziny przyjęć klientów:
poniedziałek, wtorek, środa: w godzinach od 17.00 do 19.00.

Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Zapoznałem się z Polityką prywatności serwisu www.adwokatpoplawska-skorupka.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  KANCELARIA ADWOKACKA JOANNA POPŁAWSKA-SKORUPKA, Glebowa 63 95-200 Pabianice, udostępnionych przeze mnie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych oraz moje uprawnienia. Niniejsza zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kontakt z Administratorem pod adresem adwokat@poplawska-skorupka.home.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych - Obowiązek Informacyjny