Oferta

Zapraszam do skorzystania z usług adwokackich w zakresie  prawa cywilnego, gospodarczego, karnego i dyscyplinarnego

Prowadząc kancelarię adwokacką w Pabianicach, zajmuję się głównie obsługą prawną osób indywidualnych i małych firm.

 

W ramach prowadzonej działalności  adwokackiej oferuję:       

 • udzielanie porad prawnych;
 • sporządzanie i opiniowanie umów;
 • prowadzenie negocjacji;
 • reprezentowanie klientów przed sądami wszystkich instancji;
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu egzekucyjnym;
 • w sprawach karnych  reprezentuję także osoby pokrzywdzone przestępstwem, które działają jako oskarżyciele posiłkowi.

Prowadzę sprawy związane z prawem rodzinnym, a w szczególności:

 • rozwody;
 • ubezwłasnowolnienie;
 • władza rodzicielska;
 • alimenty;
 • ustalenie kontaktów z dziećmi.

Zajmuję sprawami cywilnymi, a w szczególności:

 • dział spadku;
 • podział majątku dorobkowego;
 • zniesienia współwłasności nieruchomości;;
 • zachowek;
 • zasiedzenia I uwłaszczenia;
 • odszkodowania za wypadki;
 • dziedziczenie długów;
 • windykacja.

Sprawy karne to obrona  w postępowaniu karnym oraz karnym wykonawczym w szczególności sprawy o:

 • odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego;
 • odroczenie kary;
 • przerwę w karze;
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie;
 • wyrok łączny.
Wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo indywidualnie. Zasadą jest, że wynagrodzenie jest płatne przed wykonaniem zlecenia. Na jego wysokość ma wpływ:  
 • poniesiony nakład pracy;
 • stopień skomplikowania sprawy;
 • wartość przedmiotu sporu.
  Dla osób w trudnych sytuacjach życiowych istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty, pobrania wynagrodzenia dopiero po wykonaniu zlecenia. W sprawach o świadczenia pieniężne, np. odszkodowania, istnieje możliwość uzależnienia wynagrodzenia od wysokości uzyskanego rezultatu finansowego i umówienia się na wynagrodzenie prowizyjne. Dla osób niezamożnych istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie prawa do korzystania z pomocy prawnej z urzędu. Wzory wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu znajdują się na stronach internetowych ms.gov.pl oraz w Biurach Obsługi Interesantów Sądów Rejonowych i Okręgowych.   Zasady korzystania z przedsądowej nieodpłatnej pomocy prawnej reguluje ustawa z dnia 5.08.2015 roku, która weszła w życie 1.01.2016 roku . Wykaz punktów darmowej pomocy prawnej znajduje się na stronie ms.gov.pl. Istnieje też możliwość uzyskania zwolnienia od kosztów postępowania mediacyjnego. Procedura postępowania jest taka sama jak przy uzyskiwaniu zwolnienia od kosztów sądowych.