Mediacje

Usługi mediacyjne

Od początku 2017 roku oferta kancelarii adwokackiej została poszerzona o usługi mediacyjne w zakresie spraw rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, karnych.  Prowadzę mediacje zarówno ze skierowania sądu, jak i zlecane przez osoby fizyczne na podstawie umów o mediację.  Moim zadaniem  jest doprowadzenie do zawarcia  ugody mediacyjnej. W tym  celu odbywam  ze stronami spotkania indywidualne oraz wspólne, sporządzam ugody  mediacyjne, załatwiam wszystkie formalności  z związane zatwierdzeniem ugody przez sąd .

Mediacja jest to dobrowolna i przede wszystkim poufna metoda rozwiązywania sporów. Mediator pośredniczy w sporze między stronami, które na skutek jego działań dochodzą do samodzielnego porozumienia. Mediatora cechuje bezstronność i neutralność. Ta metoda jest możliwa do zastosowania we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.

Mediacje sprawdzają się w następujących  rodzajach spraw:

 • kontaktów z dziećmi iopieki nad nimi;
 • ugód alimentacyjnych 500+;
 • rozwodów;
 • podziału majątku po rozwodzie;
 • podziału majątku spadkowego;
 • gospodarczych o zapłatę;
 • rozliczenia majątku spółek rodzinnych;
 • odszkodowań za wypadki drogowe I wypadki przy pracy;
 • konsumenckich;
 • kredytów indeksowanych w stosunku do franka szwajcarskiego;
 • karnych;
 • administracyjnych i budowlanych.
mediacja
Porównanie kosztów postępowania sądowego i mediacyjnego – na przykładzie sprawy o prawa majątkowe o wartości 50 000 PLN

SĄD

MEDIATOR

Wartość przedmiotu sporu: 50.000 PLN
 • 6.117 PLN
 • Przy założeniu, że wpis sądowy – 5% wartości przedmiotu sporu = 2.500 PLN
 • koszty zastępstwa procesowego – 3.600 PLN (przy wartości przedmiotu sporu do 50.000 PLN)
 • opłata skarbowa – 17 PLN
 • 910,20 PLN (740 PLN + VAT)
 • Przy założeniu, że wynagrodzenie mediatora – 1% wartości przedmiotu sporu = 500 PLN
 • mediacja zakończy się wciągu 3 posiedzeń
 • koszty wynajmu pomieszczenia: ok. 70 PLN za jedno posiedzenie – 3 x 70 PLN = 210 PLN
 • koszty korespondencji około 30 PLN
 • łącznie około 500 PLN + 210 PLN + 30 PLN = 740 PLN + VAT = 910,20 PLN
Wynik sprawy
 • wygrana strona – zwrot kosztów procesu
 • przegrana strona – koszty procesu 6.117 PLN(przy wartości przedmiotu sporu do 50.000PLN)
 • obie strony wygrywają, gdyż zawierają między sobą ugodę
 • zwyczajowo koszty mediacji są dzielone między obie strony mediacji, tzn. że koszt mediacji dla każdej ze stron wyniesie w tym przypadku 455,10 PLN ( 910,20 PLN/2)
 • dodatkowo sąd zwróci stronie pozwanej całą wartość wpisu sądowego (jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy) lub 3/4 wartości wpisu sądowego (tj. 3/4 x 2 500 PLN = 1875 PLN)

Opracowano na podstawie stanu prawnego aktualnego na lipiec 2017 r. Koszty postępowania mediacyjnego mogą różnić się w zależności od miasta ze względu m.in. na różnicę w kosztach wynajmu pomieszczeń. Ponadto ilość spotkań mediacyjnych jest uzależniona od woli i chęci stron co do porozumienia się i zakończenia sporu ugodowo.

Istotne informacje dotyczące mediacji w sprawach cywilnychkarnych (źródło: ms.gov.pl)